Langage=>    

Vue d'ensemble des monnaies

Monnaie Valide Shares Invalide Shares (Rate %) Total Blocks Piéces générés
bigbit 808284 6219 (0.0077%) 6818 246900 BGBT
agetron 130574658 10574028 (0.0810%) 153404 3951550 AGT
aurum-coin 8094512 82753 (0.0102%) 4304 29.6424 AU
bata 2747671 13819 (0.0050%) 245 45.703125 BTA
blazecoin 1584902 29239 (0.0184%) 1362 257092.5 BLZ
blazercoin 241292 53259 (0.2207%) 41 3444 BLAZR
bolivarcoin 35144 299 (0.0085%) 11 250 BOLI
cannabiscoin 237746 3837 (0.0161%) 61 3990 CANN
canon-coin 18869197 312955 (0.0166%) 8033 368250 CNN
emark 40926 3010 (0.0735%) 1 50 DEM
embargocoin 2816273 43348 (0.0154%) 515 970.703125 EBG
emerald 24444286 943579 (0.0386%) 5362 823.75 EMD
joulecoin 380043 3432 (0.0090%) 42 295.63 XJO
money 1684254 14246 (0.0085%) 4421 92758.40000000001 $$$
pakcoin 382420 4029 (0.0105%) 6 250 PAK
quatloo 443788 3394 (0.0076%) 110 765 QTL
sooncoin 9208502 143191 (0.0155%) 1483 6830 SOON
trollcoinv2 64321 1202 (0.0187%) 493 23040 TROLL

Blocks

Monnaie Blocks en confirmation Blocks confirmer Blocks orphelin
bigbit 101 4938 1779
agetron 217 79031 74156
aurum-coin 7 4117 180
bata 0 234 11
blazecoin 0 1245 117
blazercoin 0 41 0
bolivarcoin 0 10 1
cannabiscoin 0 57 4
canon-coin 33 7365 635
emark 0 1 0
embargocoin 0 497 18
emerald 0 3295 2067
joulecoin 0 37 5
money 0 4040 381
pakcoin 0 5 1
quatloo 0 90 20
sooncoin 11 1366 106
trollcoinv2 0 384 109

Monnaies Stats

Monnaie Algo Workers Valide Shares Invalide Shares Total Blocks Blocks en attente Blocks confirmer Orphelin Hashrate
bigbit scrypt 5 808284 6219 6818 101 4938 1779 580.38 MH
agetron scrypt 3 130574658 10574028 153404 217 79031 74156 21.85 MH
aurum-coin sha256 2 8094512 82753 4304 7 4117 180 22.93 TH
bata scrypt 0 2747671 13819 245 0 234 11 0.00 KH
blazecoin scrypt 0 1584902 29239 1362 0 1245 117 0.00 KH
blazercoin scrypt 0 241292 53259 41 0 41 0 0.00 KH
bolivarcoin x11 0 35144 299 11 0 10 1 0.00 KH
cannabiscoin x11 0 237746 3837 61 0 57 4 0.00 KH
canon-coin scrypt 0 18869197 312955 8033 33 7365 635 0.00 KH
emark sha256 0 40926 3010 1 0 1 0 0.00 KH
embargocoin sha256 0 2816273 43348 515 0 497 18 0.00 KH
emerald scrypt 0 24444286 943579 5362 0 3295 2067 0.00 KH
joulecoin sha256 0 380043 3432 42 0 37 5 0.00 KH
money scrypt 0 1684254 14246 4421 0 4040 381 0.00 KH
pakcoin scrypt 0 382420 4029 6 0 5 1 0.00 KH
quatloo scrypt 0 443788 3394 110 0 90 20 0.00 KH
sooncoin sha256 0 9208502 143191 1483 11 1366 106 0.00 KH
trollcoinv2 scrypt 0 64321 1202 493 0 384 109 0.00 KH